دوره های در حال ثبت نام

کارگاه آموزشی مشاوره مسیر شغلی:مبانی نظری و سنجش

مشخصات دوره عنوان کارگاه آموزشی مشاوره مسیر شغلی:مبانی نظری و سنجش مدرسین دکتر سمانه سلیمی(دکتری مشاوره شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر نوشین پردلان(پسا دکتری مشاور...

سنجش وارزیابی در مشاوره شغلی-تحصیلی: با تاکید بر استعداد پروری

مشخصات دوره عنوان سنجش وارزیابی در مشاوره شغلی-تحصیلی: با تاکید بر استعداد پروری مدرسین دکتر نوشین پردلان(پسا دکتری مشاور شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات)، پروفسور...

دوره های گذشته

کارگاه آموزشی مشاوره مسیر شغلی:مبانی نظری و سنجش

مشخصات دوره عنوان کارگاه آموزشی مشاوره مسیر شغلی:مبانی نظری و سنجش مدرسین دکتر سمانه سلیمی(دکتری مشاوره شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر نوشین پردلان(پسا دکتری مشاور...